kolumber PROJEKTOVÁ KANCELÁRIA


nase sluzbyVypracovanie projektovej dokumentácie pozemných stavieb:


- dokumentácia pre územné rozhodnutie

- dokumentácie pre stavebné povolenie

- dokumentácia pre realizáciu stavby

- dokumentácia zmeny stavby pred dokončením


Vypracovanie tepelnotechnického posúdenia a energetického posúdenia podľa STN 730540, a projektového hodnotenia podľa vyhlášky č.555/2005 Z.z. a vyhlášky č.364/2012


- výsledok tepelnotechnického a energetického posúdenia je základným vstupným údajom pre energetické hodnotenie budov
  posúdenie pozostáva z:             

- posúdenia jednotlivých stavebných konštrukcií z hľadiska tepelného odporu R [m².K/W] a jeho porovnania z normovou hodnotou Rn [m².K/W] podľa STN 730540
- posúdenia jednotlivých stavebných konštrukcií z hľadiska vlhkostného režimu (posúdenie z hľadiska ročnej bilancie vodných pár) podľa STN 730540
- posúdenia jednotlivých stavebných konštrukcií z hľadiska hygienického kritéria (rizika vzniku plesní) podľa STN 730540
- energetického posúdenia budovy podľa STN 730540-4

  (výpočet ročnej potreby tepla na vykurovanie QH,nd1 (kWh/(m2.a) jej porovnanie s normovou hodnoto QH,nd,N1(kWh/(m2.a)


Energetická certifikácia budov podľa vyhlášky č.555/2005 Z.z. a vyhlášky č.364/2012


- zákon č.555/2005 Z.z. ustanovuje postupy a opatrenia na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov s cieľom optimalizovať vnútorné prostredie v budovách a znížiť emisie oxidu uhličitého z prevádzky budov a      pôsobnosť orgánov verejnej správy

- vyhláška č.364/2012 ustanovuje podrobnosti o výpočte energetickej hospodárnosti budov a obsah energetického certifikátu


Odborné poradenstvo v oblasti stavebníctva